Kesic Real Estate

Povrat PDV-a kod kupovine prvog stana

Kako ga ostvariti

Kupce prvog stana najviše zanima da li imaju prava na povrat PDV-a i kako da to pravo ostvare. Porez na dodatnu vrednost se plaća samo za kupovine stanova direktno od investitora.

PDV se vezuje za kvadraturu stana, pa je povrat PDV-a moguć za 40m2 koji se obračunavaju za kupca i 15m2 za svakog drugog člana domaćinstva. Uslovi za povrat PDV-a su da je kupac državljanin Republike Srbije i da od 01.06.2006. godine do dana overe ugovora o prodaji nije imao nepokretnost u svojoj svojini, odnosno susvojini. Pod članovima domaćinstva se podrazumevaju supružnici, deca, roditelji kupca, ali i roditelji supružnika. Uslov za refundaciju PDV-a je i da su svi članovi domaćinstva prijavljeni na istoj adresi u trenutku zaključenja ugovora o prodaji.

Na primer, ako kupujete stan od 80m2 sa vašim bračnim partnerom, vi imate prava na povrat PDV za 40m2 + 15m2 To znači da ostaje 25m2 za kojih ne možete da povratite već plaćenih 10%. U slučaju da prilikom kupovine stana za povrat PDVa koristite i pravo deteta na 15 m2, važno je naglasiti da dete u budućnosti više neće imati prava na povrat prilikom kupovine sopstvenog stana.

Ponuda stanova sa povratom PDVa

Za povrat PDV-a vam je potrebna sledeća dokumentacija

  1. Zahtev – obrazac RFN
  2. Overena izjava kupca da kupuje prvi stan – obrazac IKPS PDV
  3. Ugovor o kupoprodaji (original ili overena kopija) 4.Račun prodavca sa iskazanim PDV-om (original ili overena kopija)

5.Dokaz o isplati u celosti (ako je prodavac pravno lice onda vam je potreban overen izvod iz banke prodavca sa pečatom banke)

6.Potvrda prodavca da je stan isplaćen u celosti (original ili overena kopija)

7.Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija)

8.Uverenje o državljanstvu (original ili overena kopija)

9.Kopija lične karte (overena)

10.Uverenje o kretanju prebivališta (ovo uverenje izdaje MUP; )

11.Kopija kartice tekućeg računa podnosioca zahteva

Za druge članove domaćinstva potrebno je pribavite

  1. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija)
  2. Uverenje o državljanstvu (original ili overena kopija)
  3. Kopija lične karte (overena)
  4. Uverenje o kretanju prebivališta (ovo uverenje izdaje MUP)

Za maloletno dete je potrebno da pribavite

  1. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija)
  2. Uverenje o državljanstvu (original ili overena kopija)
  3. Uverenje o kretanju prebivališta (ovo uverenje izdaje MUP)

Refundacija PDV na dinarski račun kupca treba da bude uplaćena u roku od 45 dana.